REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PRALNIA77.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Pralnia77.pl.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Kamil Ciosek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „WEBBERRY Kamil Ciosek” z siedzibą w Ząbkach (adres: ul. Radzymińska 326/232, 05-091 Ząbki), posiadający numer NIP: 125-16-46-740, REGON: 365502196.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień w całości.
 4. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin ma zastosowanie do każdego użytkownika Serwisu.
§ 2. DEFINICJE I INTERPRETACJA
 1. Poniższe terminy pisane wielką literą (w kolejności alfabetycznej) mają znaczenie przypisane im poniżej:
  Administrator oznacza „WEBBERRY Kamil Ciosek” z siedzibą w Ząbkach (adres: ul. Radzymińska 326/232, 05-091 Ząbki), posiadający numer NIP: 125-16-46-740, REGON: 365502196;
  Informacje oznaczają wszelkie dane, informacje i inne treści wprowadzane lub wysyłane przez Użytkownika do, z lub za pośrednictwem Serwisu;
  Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny (Dz. U 2020, poz. 1740 z późń. zm.);
  Konto oznacza konto Użytkownika w Serwisie;
  Ogólne Warunki Świadczenia Usług oznaczają ogólne warunki świadczenia Usług;
  Polityka Prywatności oznacza politykę prywatności Administratora opublikowaną w Serwisie;
  Regulamin oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu;
  SaaS znacza model udostepnienia oprogramowania jako usługi za pośrednictwem Internetu (ang. Software as a Service);
  Serwis oznacza stronę internetową Pralnia77.pl wraz z wszelkimi jej podstronami, administrowaną przez Administratora;
  Usługi oznaczają oferowane w Serwisie usługi udostępnienia Systemu do korzystania w modelu SaaS, szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług;
  "Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną" oznacza ustawę z dnia 18 czerwca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, z późń. zm.);
  Użytkownik oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu;
 2. Wszelkie terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają takie samo znaczenie w całym Regulaminie, niezależnie od ich formy gramatycznej, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 3. Tytuły sekcji zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają wpływu na treść oraz interpretację postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin powinien być interpretowany w powiązaniu z zawartością Serwisu.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
§ 3. ZASTOSOWANIE REGULAMINU
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług wraz z załącznikami;
  2. Polityka Prywatności.
 2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu, bez jakichkolwiek ograniczeń.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, stosowanie jakichkolwiek innych regulaminów, ogólnych warunków świadczenia usług, umów, lub wewnętrznych regulacji Użytkownika do stosunku prawnego wynikającego z korzystania z Serwisu powstałego pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Serwisu, jest wyłączone.
 4. Uzyskując dostęp do Serwisu, przeglądając jego treści, zakładając Konto lub korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik niniejszym potwierdza, że przeczytał, zrozumiał oraz akceptuje niniejszy Regulamin, wszelkie załączniki do niego oraz dokumenty, do których Regulamin się odwołuje.
 5. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany niniejszego Regulaminu od czasu ostatniego korzystania z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dalszy dostęp do Serwisu stanowi akceptację zmienionego Regulaminu.
§ 4. CEL SERWISU

Celem Serwisu jest informowanie Użytkowników o Usługach świadczonych przez Administratora, jego ofercie oraz zdalne świadczenie Usług, w tym również za pośrednictwem Serwisu.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Serwisu obejmują:
  1. sprawne urządzenie (komputer, tablet, smartfon) ze stabilnym dostępem do sieci Internet;
  2. zaktualizowana i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies i JavaScript;
 2. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu wskazane w ust. 5.1 powyżej pozostają bez uszczerbku dla wymagań technicznych związanych z korzystaniem z Usług szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
 3. Ponieważ korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem otwartej sieci Internet wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator stosuje odpowiednie środki aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyka zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu i rekomenduje Użytkownikom Serwisu podjęcie działań ograniczających ryzyka zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, takich jak:
  1. korzystanie z systemów oraz aplikacji z legalnych źródeł;
  2. regularna aktualizacja oprogramowania;
  3. instalacja oprogramowania antywirusowego;
  4. aktywny firewall;
  5. bieżące usuwanie wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia;
§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Treści opublikowane w Serwisie oraz jego zawartość, w szczególności wszelkie utwory, w tym grafiki, loga, znaki towarowe są chronione prawem własności intelektualnej w tym przepisami Prawa Autorskiego.
 2. Administrator jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Serwisem.
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do opublikowanych w Serwisie treści.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania praw własności intelektualnej Administratora, w szczególności zabronione jest:
  1. rozpowszechnianie, sprzedawanie, wykorzystywanie lub modyfikowanie jakichkolwiek elementów Serwisu, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, w tym online i na nośnikach pamięci;
  2. wysyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, rozwijanie, ponowne wykorzystywanie lub wprowadzanie do obrotu zawartości Serwisu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty;
  3. umieszczanie linków do Serwisu w sposób, który mógłby uniemożliwić identyfikację źródła;
  4. ingerowanie w kod oprogramowania Serwisu;
  5. podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, serwera, na którym jest on przechowywany, komputera lub baz danych związanych z Serwisem;
  6. korzystania z oprogramowania zakłócającego działanie Serwisu;
  7. korzystania z Serwisu w celu lub w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie, w tym w celach komercyjnych.
 5. Użytkownik posiada wszelkie prawa i upoważnienia wymagane do wysyłania, wykorzystywania i przechowywania Informacji za pośrednictwem Serwisu a takie działania nie będą naruszać praw lub własności osób trzecich oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego przechowywania w Serwisie Informacji dostarczonych przez Użytkownika, w tym w celu rejestracji Konta i wykorzystywania ich w sposób wymagany do realizacji celu, dla którego zostały dostarczone, w tym w szczególności na potrzeby świadczenia Usług.
§ 7. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu, załączników do niego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W szczególności, Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu zakłócenie pracy Serwisu, w tym w szczególności:
  1. uzyskanie bezprawnego dostępu do treści lub informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  2. rozpowszechnianie spamu lub innej niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Serwisu,
  3. dostarczanie do lub za pośrednictwem Serwisu niezgodnych z prawem treści,
  4. podawanie fikcyjnych lub cudzych danych osobowych;
  5. działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa i interesy Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator uprawniony jest do usunięcia wszelkich nielegalnych treści Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem zachowania ich do celów archiwizacyjnych, statystycznych, dowodowych, w tym na potrzeby dochodzenia potencjalnych roszczeń.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przesyłane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika ani nie gwarantuje Użytkownikowi pełnego bezpieczeństwa komunikacji prowadzonej za pośrednictwem Serwisu, w tym przez innych jego Użytkowników.
§ 8. KONTO
 1. Użytkownik uprawniony jest do założenia oraz utrzymywania konta w Serwisie.
 2. W celu założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, oraz ich bieżącej aktualizacji.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po podaniu adresu e-mail oraz hasła Użytkownika.
 5. Konto w Serwisie umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z Usługami świadczonymi przez Administratora oraz korzystanie z nich, po spełnieniu przez Użytkownika warunków świadczenia Usług szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
§ 9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Serwisu, szczegółowe warunki ich świadczenia, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną określone zostały w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług skierowane są do Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pralniczych.
§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres: reklamacje@pralnia77.pl, podając imię i nazwisko oraz opis zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. W przypadku dokonania zgłoszenia, Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni oraz zawiadomić Użytkownika w formie korespondencji e-mail o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w tym o usunięciu lub o odmowie usunięcia nieprawidłowości oraz ewentualnych przyczynach odmowy.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości może czasowo zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 4. Administrator uprawniony jest do nieusuwania zgłoszonych drobnych nieprawidłowości, które nie wpływają na możliwość korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko, a odpowiedzialność Administratora za wszelkie szkody związane z korzystaniem z Serwisu jest wyłączona w najszerszym możliwym zakresie przewidzianym przez prawo.
 2. W szczególności, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
  1. przerwami w dostępie do Serwisu;
  2. przerwami w dostępie do sieci Internet,
  3. niezachowaniem przez Użytkownika warunków technicznych korzystania z Serwisu,
  4. dostarczaniem treści bezprawnych,
  5. nieprawidłowym działaniem infrastruktury technicznej Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Użytkownik zwolni Administratora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności pozostają bez uszczerbku dla odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług, która została szczegółowo określona w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.
§ 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator dba o zachowanie prywatności Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zbierania i wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności.

§ 13. ZMIANA REGULAMINU
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie niezależnie od przyczyny, w tym w szczególności w przypadkach zmian w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub działalność Administratora.
 3. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez publikację Regulaminu w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację zmian Regulaminu.
 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług oraz Polityka Prywatności do których odnosi się niniejszy Regulamin mogą być zmieniane na zasadach w nich określonych.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dotyczącym korzystania z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, w szczególności przepisom Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.